Skip to main content

Seria e Menaxhimit të Cilësisë: Zbatimi në firmat e vogla të auditimit: PJESA E DYTË: Zhvillimi i një plani të detajuar të zbatimit

Quality Management Series: Small Firm Implementation, Installment Two
Translated by: Society of Certified Accountants and Auditors of Kosovo
Status: 
Completed
Image
Albanian_IFAC_QM for SP_Ins.2.pdf
Quality Management Series: Small Firm Implementation, Installment Two
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.